Ennill Tocynnau Sglefrio Iâ

Ice Skaters

Hoffwch ni ar Facebook am gyfle i ennill pedwar tocyn sglefrio iâ yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau, Abertawe.

Dewch o hyd i ni ar Facebook

Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap o’r holl bobl a fydd wedi hoffi tudalen Nadolig Abertawe erbyn 2.00pm ddydd Mercher 19 Rhagfyr 2012.

Amodau a thelerau

Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, rydych yn cytuno i’r amodau a’r telerau hyn. Rydym yn eich cynghori i argraffu a chadw copi o’r amodau a’r telerau hyn er gwybodaeth.

1. Mae’r gystadleuaeth hon ar agor i holl drigolion y DU sy’n 16 oed neu’n hŷn, ac eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, gweithwyr Dinas a Sir Abertawe, unrhyw un sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth a’u perthnasau agos. Gellir gofyn am brawf oed a chymhwyster. Mae Dinas a Sir Abertawe yn cadw’r hawl i ymatal rhag rhoi’r wobr os na roddir prawf o oed pan fydd ei angen.

2. Rhaid i gystadleuwyr ‘hoffi’ tudalen Nadolig Abertawe ar Facebook ac nid bod yn bost unigol i’w gynnwys yn y raffl.

3. Mae Dinas a Sir Abertawe yn cadw’r hawl i gyhoeddi’r ymgeisydd buddugol ar Facebook.

4. Hyrwyddir y gystadleuaeth drwy dudalen Nadolig Abertawe ar Facebook a thudalennau eraill sy’n eiddo i Ddinas a Sir Abertawe, ar Twitter @my_swansea ac yn www.nadoligabertawe.com

5. Cymerwch ran drwy hoffi www.facebook.com/swanseachristmas yn unig

6.  Bydd y gystadleuaeth yn agor ar-lein o 11 Rhagfyr 2012 a bydd yn cau am 2.00pm ddydd Mercher 19 Rhagfyr 2012.

7. Dewisir un enillydd ar hap ddydd Mercher, 19 Rhagfyr 2012 o blith y bobl sydd wedi ‘hoffi’ Tudalen Facebook Nadolig Abertawe.

8. Bydd Dinas a Sir Abertawe’n cysylltu â’r enillydd ddydd Mercher 19 Rhagfyr 2012, drwy Facebook.  Os na allwn gysylltu â’r enillydd am unrhyw reswm ar ôl 14 diwrnod, byddwn yn cadw’r hawl i gynnig y wobr i’r ymgeisydd gorau nesaf a ddewiswyd ar hap.

9. Caiff pob cynnig ei gadw am 3 mis ar ôl y gystadleuaeth i ganiatáu ar gyfer hyn.

10. Bydd y penderfyniad dethol yn derfynol ac ni fyddwn yn gohebu ynghylch y gystadleuaeth.

11. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr ac ni ellir ei gwerthu. Nid oes modd cyfnewid y wobr am arian parod.

12. Gellir codi’r tocynnau sglefrio iâ o dŷ sglefrio Gwledd y Gaeaf ar y Glannau.  Caiff y trefniant dosbarthu hwn ei gadarnhau gyda’r enillydd i sicrhau diogeledd.

14. Gall y wobr fod yn destun ystyriaethau iechyd a diogelwch. Ewch i www.nadoligabertawe.com i gael y manylion hyn.

15. Gall Dinas a Sir Abertawe ddiarddel ceisiadau rhag ennill os oes sail resymol i gredu eu bod yn torri’r amodau a’r telerau.

16. Mae Dinas a Sir Abertawe yn cadw’r hawl i ganslo’r gystadleuaeth hon ar unrhyw adeg, os yw’n ystyried fod hynny’n angenrheidiol neu os oes amgylchiadau’n codi sydd y tu hwnt i’w reolaeth.

17. Nid yw Dinas a Sir Abertawe yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw orlenwi ar y rhwydwaith, unrhyw fethiant technegol neu unrhyw broblem arall ar unrhyw linell, rhwydwaith, system neu ddarparwr neu fel arall sy’n golygu na chaiff unrhyw ohebiaeth ei chofnodi neu ei derbyn yn iawn.

18. Gall Dinas a Sir Abertawe ddiwygio’r amodau a’r telerau hyn yn ddirybudd, drwy bostio newidiadau iddynt ar y wefan hon.

19. Rheolir a gorfodir yr amodau a’r telerau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr.

20. Mae Dinas a Sir Abertawe wedi trefnu’r gystadleuaeth hon yn ddidwyll ond, i’r graddau helaethaf a ganiateir gan y gyfraith, nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled neu ddifrod o ganlyniad i unrhyw un sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth nac unrhyw agwedd ar y wobr a roddir. Ni fydd unrhyw beth yn yr amodau a’r telerau hyn yn eithrio neu’n cyfyngu ar atebolrwydd Dinas a Sir Abertawe am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol fel defnyddiwr.

21. Hyrwyddir y gystadleuaeth hon gan Wasanaethau Marchnata, Twristiaeth a Diwylliant Dinas a Sir Abertawe, Ystafell 135, Swyddfeydd Penllergaer, Penllergaer, Abertawe, SA4 9GJ. Ffôn: 01792 635430. www.fyabertawe.com

22. Dylech anfon unrhyw gwynion ynghylch y gystadleuaeth ‘Hoffi’ hon ar Facebook yn ysgrifenedig i Ddinas a Sir Abertawe, Diwylliant a Thwristiaeth, Marchnata Ystafell 130, Swyddfeydd Penllergaer, Penllergaer, Abertawe, SA4 9GJ neu e-bostio  marketing@swansea.gov.uk gan roi manylion llawn y gŵyn ac unrhyw ddogfennaeth gefnogol. Ymdrinnir ag unrhyw gŵyn yn unol â gweithdrefn gwyno Dinas a Sir Abertawe, y mae copi ohono ar gael ar gais.